Rasmus
Willig

Kontakt

Copyleft

Design: Roedtator
Software: Indexhibit

Artikler

Willig, Rasmus (2010): Med kritikken som våben. Kulturo. Tidsskrift for moderne kultur, No. 30. pdf

Kunstværket Hornsleth Arms Investment Corporation består af 100 B-aktier. Kunstaktierne eksisterer i flere forskellige størrelser. For eksempel fra 40 x 60 til 200 x 300 cm. Som indehaver af en B-aktie bliver man anpartshaver i selskabet. Kristian von Hornsleth er direktør for selskabet og ejer en A-aktie med ret til at kontrollere selskabet. Selskabets formål er: (1) investering i våbenproduktion og anden krigsrelateret industri, herunder også formidling af private hære med videre gennem børsnoterede selskaber inden for våbenindustrien; nn(2) at opnå profit gennem investeringerne og anden hermed forbundet virksomhed og (3) efter ansøgning at yde støtte i form af investeringer til idealistiske projekter.Hornsleth Arms Investment Corporation planlægger at bygge aktieporteføljen op omkring udenlandske våbenproducenter, men regner også med at investere i danske selskaber som for eksempel GPV Industri, der producerer krigsmateriel. Med tiden kan flere danske og skandinaviske selskaber komme til, så længe de lever op til Hornsleth Arms Investment Corporations fundats.

Willig, Rasmus (2010): Criticism as a weapon. Hornsleth Arms Investment Corporation, link

The artwork Hornsleth Arms Investment Corporation consists of 100 class B shares. The art shares are available in various sizes, for example from 40 x 60 to 200 x 300. As the owner of a class B share, you become a shareholder in the company. Kristian von Hornsleth is the managing director, and owns a class A share with the right to control the company. The objects of the company are:(1) to invest in arms production and other war-related industries, including the supply of private armies, etc., via listed companies in the arms industry(2) to earn profits from these investments and related activities(3) to provide funding in the form of investments for idealistic projects, upon application.Hornsleth Arms Investment Corporation plans to build up its shareholdings in foreign arms manufacturers, but also expects to invest in Danish companies, such as GPV, which produces military supplies. In time, more Danish and Scandinavian companies may join, provided they live up to the charter of Hornsleth Arms Investment Corporation.

Willig, Rasmus (2009): Self-Realization Options: Contemporary Marching Order in the Pursuit of Recognition, i Acta Sociologica, nr.52(4), pp 350-364, pdf

On a descriptive level, the article points out that Western populations have experienced an increase in possibilities for self-realization, but also that the rise in options has led to a paradoxical increase in different forms of psychic distortion. On a more normative level, it has become clear that the neo-liberal idea of freedom, which seems to state that a free market will facilitate all forms of self-realization options, is incomplete. Application of the neo-liberal idea of freedom makes it clear in two ways that the recognition–graduation semantics are twisted in such a manner that individuals cannot cognitively make sense of what can and cannot be an object of recognition, and that intersubjective recognition relations are eroding to such an extent that commonly shared pathological development tendencies are in danger of being suppressed by the lacking ability to join in a collective will-formation. It seems that the neo-liberal idea of freedom is creating a cognitive discrepancy between a promise for more and more self-realization options through deregulation and the actual stable possibilities for individual self-realization. What is becoming evident is that no secure self-realization options are offered, but rather that the individual has to have options in order to gain recognition.

Willig, Rasmus (2009): Emancipation, i Social Kritik, nr.119, pp 62-69, pdf

Den kritiske teori spillede en central – om ikke den mest centrale – rolle i formuleringen af samfundsmæssige alternativer i årene omkring studenteroprøret, og der er derfor al mulig grund til – her 40 år efter oprøret – igen at spørge, om modellen for den kritiske teori stadigvæk har noget på sig. Det spørgsmål, der rejser sig i dag, er for mig at se todelt. Er der overhovedet behov for en reaktualisering af den eksisterende kritiske teori, eller skal der inddæmmes helt nye og uopdagede emancipatoriske potentialer, som snarere skal findes i vores aktuelle samtid end i datidens teoretiske korpusser?

Willig, Rasmus (2009): Critique with Anthropological Authority: A Programmatic Outline for a Critical Sociology, i Critical Sociology, nr.35(4), pp 509-519, pdf

Contemporary conditions show that critique is not necessarily used as a means of emancipation. On the contrary, it has become a well-established weapon for communication strategists in the maintenance of contemporary relations of dominance, and is also utilized as an individualized control function. The anorexic, the depressive, and those suffering from stress or anxiety are all characterized by extremely negative self-criticism and an unbearable weariness of being themselves. The article formulates the first steps towards revitalizing the concept of critique so that it becomes possible to formulate a critical sociology which applies the positive characteristics of the concept as a yardstick for society’s moral development.

Willig, R. (2008). Afmontering af kritikken, kommentar i Dansk Sociologi, nr.4, s. 73-81, pdf

Kritikken afmonteres i og med, at sproget formgives efter en enhedstanke (der kan også være flere enhedstanker, der konkurrerer om en hegemonisk position, og fælles for dem er, at de er mere ekskluderende end inkluderende), der stigmatiserer andre betydninger. “De andre betydninger“ er at betragte som potentielle kritikker, der virker generende eller ubehagelige. For det andet indsættes der værdier, som er uden endemål, således at objektet for kritik aldrig kan fastlåses og dermed skydes i sænk. Skydeskiven flytter sig hele tiden, og det er umuligt at indkredse konkrete pejlemærker for, hvordan de kritisable forhold kan laves om. For det tredje er disse værdier karakteriseret ved en bestemt form for etisk barbari, hvor etiske fordringer tilslører de bagvedliggende instrumentelle intentioner. For det fjerde afmonteres kritikken ved, at der indsættes en niveauforskydning, som flytter ansvaret fra arbejdsgiveren til medarbejderen. De kritikker, der er strukturelt rettet, vender tilbage på et individuelt niveau. Det decentrerer kritikken og flytter ansvaret til medarbejderen, der ikke har de fornødne ressourcer til at løfte opgaven, og derved dør kritikken hen.

Willig, R. (2007): Kritik af samtidens sociale patologier, Kritisk Forum, nr. 08, pdf

Boje, T.P., Mathiesen, A., & Willig, R. (2005). Redaktørernes forord, Dansk Sociologi, nr. 4, 16. årg, 7-23, pdf

Mathiesen, A., & Willig, R. (2005). Pierre Bourdieu og Axel Honneth: Sociologisk og socialfilosofisk kritik af den anerkendte orden, Dansk Sociologi, nr. 4, 16. årg, 7-23, pdf

Den sociologiske og socialfilosofiske kritik har altid været i et spændingsfelt. På den ene side har sociologien haft en berøringsangst for at sætte normative kriterier for, hvad der kan betragtes som et kritisabelt forhold, og på den anden side kræver socialfilosofien klare og eksplicitte kriterier for, hvad der kan betragtes som moralske fremskridt. Pierre Bourdieu og Axel Honneths møde i 1984 er et eksemplarisk eksempel på denne problematik.

Jakobsen, J. (2006). Humanismens tvang, Turbulens.net, tema om Humanisme og Kapitalisme, link (interview)

Kapitalismen legitimerer sig i dag ved hjælp af humanistiske idealer om selvrealisering og autenticitet. Men hvor disse idealer traditionelt set skulle frisætte subjektet og udvide dets mulighedsrum, har de i dag fået tvangskarakter: Du skal realisere dig, så du kan omsættes på markedet. Sociolog Rasmus Willig ser nærmere på vor tids normative fordringer og anbefaler en ”negativ” samfunds- og samtidskritik.

Dahl, H.M., Stoltz, P., & Willig, R. (2005): Anerkendelse, omfordeling og repræsentation, Kvinder, Køn & Forskning, nr. 4 link (interview)

Dahl, H.M., Stoltz, P., & Willig, R. (2004): Recognition, Redistribution and Representation in Capitalist Global Society: An Interview with Nancy Fraser, i Acta Sociologica, nr.47(4), pp 374-383, pdf

Willig, R. (2004). Work and Recognition, Acta Sociologica, Vol. 47, No. 4, 338-350, pdf

The article deals with the relationship between work and recognition, taking Axel Honneth’s social-philosophical theory of the struggle for recognition as its point of departure. In order to give sociological substance to Honneth’s theory, we turn to three contemporary social theorists - Jean-Pierre Le Goff, Christophe Dejours and Emmanuel Renault. In spite of many differences, their work is united by a critical description of the logic of work and its consequences for individual individuation. These theorists agree that the growth of autonomy, flexibility and mobility has destabilised individual and collective identity formation and has led to an increase in social pathological illnesses such as stress and depression. By juxtaposing these analyses with Honneth’s theory on recognition, we conclude that the contemporary logic of work is unable to provide adequate forms of recognition. Individuals are seemingly caught up in a continual battle for recognition without ever having the possibility of receiving proper respect.

Petersen, Anders & Willig, Rasmus (2002): An Interview with Axel Honneth: The Role of Sociology in the Theory of Recognition, i European Journal of Social Theory, nr.5(2), pp 265-277, pdf

Klummer

Willig, R. (200X). Hvad er en sociologisk klumme, Dansk Sociologforenings klumme, link

Willig, R. (200X). Fornemmelser for frihed, Dansk Sociologforenings klumme, link

Udvalgte avisartikler

Willig, R. (2012). Vil Danske Bank reformere kapitalismen?, Dagbladet Information, 19. nov., link

Willig, R. (2012). Krise + kritik = fremskridt = permanent krise?, Dagbladet Information, 10. nov., link

Willig, R. (2012). Status er ikke længere forbeholdt de udvalgte få, Dagbladet Information, 29. sep., link

Willig, R. (2012). Dødsstødet til new public management, Politiken, 22. sep., link

Willig, R. (2012). Sådan styrer chefen sine medarbejdere, Politiken, 3. sep., link

Willig, R. (2012). Selvhjælpsbøger til universitetsansatte med skriveblokade, Dagbladet Information, 25. aug., link

Willig, R. (2012). Positive tanker er en ny form for mental racisme, Politiken, 30. juli, link

Willig, R. (2012). Fedtfattig kritik, Dagbladet Information, 30. juli, link

Willig, R. (2012). Farlig tavshedskultur i den offentlige sektor, Dagbladet Information, 25. jun., link

Willig, R. (2012). Magtens ytringsfrihed, Dagbladet Information, 4. jun., link

Willig, R. (2012). Tilværelsen speedes hele tiden op, Politiken, 26. april, pdf

Willig, R. (2012). "Varning för positivitetsfascism", Sydsvenskan, 18. marts, link

Willig, R. (2012). Positivitetsfascisme i "Aktuella frågor", Sydsvenskan, 18. marts, pdf

Willig, R. (2012). ’Det gør lige så ondt på mig, som det gør på dig’, Dagbladet Information, 18. marts, link

Willig, R. (2012). Der er gået inflation i anerkendelse, Politiken, 13. feb., link

Willig, R. (2012). Når den anerkendende tilgang bliver positivitetsfascisme, Dagbladet Information, 22. januar, link

Willig, R. (2011). Selvcensur ødelægger kampen for anerkendelse, Dagbladet Information, 24. november, link

Willig, R. (2011). Dampen er gået af samfundskritikken, Dagbladet Information, 24. oktober, link

Willig, R. (2011). Revolutionær kritik er ikke en mulighed, Dagbladet Information, 14. oktober, link

Willig, R. (2011). Kritik- og trafikofre, Dagbladet Information, 23. august, link

Willig, R. (2011). Kritik kan være krig eller demokrati, Dagbladet Information, 25. juli, link

Willig, R. (2011). Ranglister får alle til at løbe i samme retning, Dagbladet Information, 14. juni, link

Willig, R. (2011). Selvkritik kan lede til psykologisk konkurs, Dagbladet Information, 5. juni, link

Willig, R. (2011). Børnepolitik er universitetspolitik, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2011). Akkreditering af akkreditering af akkreditering, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2011). ''Du virker stresset, er alt vel på hjemmefronten?'', Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Mcdonaldisering af offentlige institutioner og professioner, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Fra samfundskritik til selvkritik, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Wikileaks er kritikkens nye infrastruktur, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Forudsætningerne for kritik er ikke til stede, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Evalueringer er skjult kritik, Dagbladet Information, link

Willig, R. (2010). Coaching er skabt til tennis, ikke til selvet, Politiken, 4. april. pdf

Willig, R. (2010). Campingsplads-kritikgenre, Dagbladet Information, 28. marts. link

Willig, R. (2009). Velkommen til stewardesseland, Dagbladet Information, 13. november. link

Willig, R. (2009). Velfungerende arbejdsrutiner forkastes ved evalueringer, Pædagogikken, BUPL Hovedstadens blad, nr. 1, s. 10-11, pdf

Andersen, H., Bredsdorff, N., Bertilsson, M., Boje, T., Jørgensen, A., & Willig, R. (2009). Universitetet har fået et ''førstehold'', Politiken, d. 15. maj, s. 8. pdf

Willig, R. (2008). Kritik af samtidens musikalitet, Dagbladet Information, d. 25. august, link

Willig, R. (2008). Når lønnen ikke er god nok, Politiken, d. 22. april pdf

Willig, R. (2008). Anerkendelses-fixet, Weekendavisen, nr. 18, årgang 260, forsiden, pdf

Schmidt, M. (2008). Sociologpolitiet møder den klamme videnskab, Dagbladet Information, d. 19. januar link