Rasmus
Willig

Kontakt

Copyleft

Design: Roedtator
Software: Indexhibit

Bøger

Willig, Rasmus. (2017). Hvad skal vi svare?. Hans Reitzel

Mon ikke det hele ender med at gå okay? Tesla udvikler sikkert noget teknologi, der løser alle problemerne. Der bliver nok forhandlet en ny traktat. På intet tidspunkt i menneskets historie er det jo gået bedre.

Det er godt at være optimist. Men spørgsmålet er, om det også gælder, når der ikke er nogen grund til optimisme. Svaret er nej. Jubeloptimisme er i dag en effektiv mekanisme til at fjerne fokus fra en hidtil uset rovdrift på mennesker og natur. Vores børn spørger: ”Det går da godt, ikke?” Hvad skal vi svare?

Køb bogen her

———

Willig, Rasmus. (2016). Afvæbnet kritik. Hans Reitzel

Er du pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent eller socialrådgiver og har en fornemmelse af, at det er blevet sværere at ytre dig kritisk på din arbejdsplads, og at de svar, som ledelsen leverer, afvæbner og sender kritikken tilbage til dig selv? Ja, så er denne bog absolut pensum. For andre professioner er der også rigeligt at hente. Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og bogen dokumenterer en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre.

Afvæbnet kritik er resultatet af syv års indsamling af de svar på kritik, som møder de kritiske medarbejdere. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende.

Køb bogen her

———

Rosa, Hartmut. (2014). Fremmedgørelse og acceleration. Hans Reitzel

I "Fremmedgørelse og acceleration" arbejder Hartmut Rosa i særdeleshed med begrebet fart i forhold til det arbejdsliv, som de fleste af os har. I bogen foretager Hartmut en skarp samfundsdiagnose og der stilles spørgsmål ved de mange muligheder, som vi alle sammen står over, og betydningen af disse muligheder. Således er "Fremmedgørelse og acceleration" en analyse af de accelerationsproccer, der er kendetegnet ved det moderne liv og det samfund, som vi lever i i dag. Hartmut analyserer og redegører for de konsekvenser, som det hurtige tempo i det moderne liv har med sig.

Fremmedgørelse og acceleration er forsynet med forord af Rasmus Willig.

Køb bogen her

———

Willig, R. (2013). Kritikkens u-vending. Hans Reitzel

"Kritikkens U-vending" handler om vilkårene for kritik i dagens samfund. Bogens tese er, at kritik i dag ser markant anderledes ud end tidligere: Hvor man førhen kritiserede samfundet og omverdenen, er der i dag sket en U-vending, så kritik især har karakter af selvselvkritik.

Bogen analyserer kritikkens U-vending med udgangspunkt i fænomener som coaching, MUS-samtaler og fitness, der alle på hver deres måde er udtryk for en selvkritisk position, hvor forandring er det samme som selv-forandring, og hvor problemer bedst kan løse sved, at man forbedrer sig selv nærmere end omverdenen.

Tryk her for at bestille bogen

———

Willig, R. (2012). Disenfranchisment. Peter Lang AG

Why is it important to take a critical approach to your work? And what are the consequences if your critical voice is suppressed? These are the questions that lie at the heart of "Disenfranchisement", which focuses on the deteriorating possibilities for a group of kindergarten staff members to utter criticism and influence their work places. The central point of the book is that the inability to criticise is closely related to a more general process of disenfranchisement that is corroding the lives of staff both professionally and privately. Through interviews with kindergarten workers, the book reveals how these processes have resulted in a widespread sense of powerlessness and paralysis. This book is for anyone who seeks a conceptualisation of the feeling that it has become more worthwhile to keep silent than to speak your mind - a widespread impression in a time when several groups in the public sector, including nurses, teachers, kindergarten workers and police officers, report increased political control and a lack of tolerance of critical voices in a neoliberal era. The book focuses on the informal norms that determine our ability to criticise, rather than on the formal, statutory rights of freedom of speech, press and assembly.

Buy the book on Amazon.co.uk

———

Willig, R. (2009). Umyndiggørelse.
Hans Reitzel
Hele bogen kan bladres igennem her.

Hvorfor er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk til sit arbejde? Og hvilke konsekvenser har det, når ens kritiske røst bliver undertrykt? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i "Umyndiggørelse", hvor der stilles skarpt på en gruppe pædagogers stadig ringere mulighed for at kritisere og påvirke deres arbejdsplads.

Bogens centrale pointe er, at den manglende mulighed for at kritisere hænger nært sammen med en mere generel umyndiggørelse, som forringer pædagogernes tilværelse, såvel professionelt som privat. I en række analyser viser forfatteren, hvordan den pædagogiske profession de seneste ca. 15 år har ligget under for en række umyndiggørelsesprocesser. Gennem interview med pædagogerne vises det, hvordan disse processer har resulteret i en udbredt følelse af afmagt og handlingslammelse.

Bogen henvender sig til alle, som vil have begreber på deres fornemmelse af, at det bedre kan betale sig at tie end at sige sin mening – en udbredt fornemmelse i en tid, hvor flere grupper i det offentlige, fra sygeplejersker til lærere, pædagoger og politifolk, melder om øget politisk kontrol og manglende tolerance over for kritiske røster. Bogen tager fat på de uformelle normer, der bestemmer vores mulighed for at kritisere i langt højere grad end formelle, lovsikrede rettigheder som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed.

Anmeldelser
Social Kritik v. Kim Rasmussen, Når kritikkens færdselsåre forbløder, pdf
Kulturkapellet v. Claus Krogholm, link

Køb bogen her

———

Mauro Basaure (Hg.), Jan Philipp Reemtsma (Hg.), Rasmus Willig (Hg.) (2009). Erneuerung der Kritik. Axel Honneth im Gespräch, Campus Verlag

Dieser Band versammelt eine Reihe von Gesprächen mit Axel Honneth, der 2009 seinen 60. Geburtstag feiert. In seinen Interviews mit Philosophen und Soziologen legt Honneth die Entwicklung seiner Theorie und seine politischen Einschätzungen der letzten zwei Jahrzehnte offen. Im Fokus steht dabei besonders das Projekt einer Erneuerung der kritischen Gesellschaftstheorie, dem sich Honneth mit seiner theoretischen und institutionellen Arbeit verschrieben hat. Die Gespräche bieten einen gut verständlichen Zugang zum Denken und Werk eines der prominentesten deutschen Philosophen, der wie kaum ein anderer die soziologischen und sozialphilosophischen Debatten der Gegenwart mitprägt.

Køb bogen her

———

Hviid Jacobsen, M. & Willig, R. (red.) (2008). Anerkendelsespolitik, Syddansk Universitetsforlag

Anerkendelse er et begreb, der i disse år fylder stadig mere i den offentlige politiske debat, i dagliglivet og i de samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. Baggrunden for begrebet er imidlertid af betydelig ældre dato, men det er først i de senere år, at begrebet for alvor er slået igennem. Anerkendelse knytter sig til identitet, kultur og politik og ikke mindst til diskussionen om, hvordan et retfærdigt samfund kan skabes.

Anerkendelsespolitik præsenterer på dansk en række oversættelser af nogle af de vigtigste anerkendelsestænkere. Bogen indeholder centrale tekster af Charles Taylor, Nancy Fraser, Axel Honneth og Zygmunt Bauman, der kaster lys over vigtige aspekter af den såkaldte ‘teoretiske anerkendelsesvending’. I bogen forholder flere af forfatterne sig desuden eksplicit og kritisk til hinandens forståelser af anerkendelse.

Bogen er redigeret af Michael Hviid Jacobsen, lektor i sociologi ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde & Organisation, Aalborg Universitet, og Rasmus Willig, adjunkt i sociologi ved Institut for Samfund & Globalisering, Roskilde Universitetscenter. Begge har i en årrække skrevet om klassisk og nyere sociologisk samfundsteori.

Bogen henvender sig til studerende og forskere inden for det samfundsvidenskabelige område og til alle med interesse for samfundsteori, der ønsker at stifte bekendtskab med et af de mest omdiskuterede begreber i samtidens samfundsteori.

Køb bogen her

———

Willig, R. (2007). Til Forsvar for Kritikken. Hans Reitzel

Sociologien var i sit udgangspunkt en kritisk videnskab, der påpegede uretfærdigheder og problemer ved de gældende magtforhold i samfundet. Men i stedet for at være en førende kritisk disciplin er sociologien i dag blevet fragmenteret og dermed ude af stand til at levere en samlet, dybdegående samfundskritik.

Til forsvar for kritikken undersøger den aktuelle kritiks tilstand og muligheder. Med udgangspunkt i samfundskritikkens udvikling fra bl.a. Boltanski og Chiapello til bl.a. Honneth, Habermas og Butler diskuteres mulighederne for at bedrive kritik. Desuden skitserer Rasmus Willig en ny kritisk teori, der sigter på en demokratisering af kritikken, således at alle – uanset placering i samfundet – kan blive hørt.

I en tid hvor den kulturradikale kritik lægges for had, hvor ytringsfriheden benyttes som baggrund for politisk kritik, og hvor den satiriske kritik er under pres, bidrager denne bog til på ny at etablere en kritisk metodologi for samfundsvidenskaberne.

Anmeldelser
Semikolon v. Astrid Nonbo Andersen, At forsvare kritikken, pdf
Politics and Culture v. Tina Askanius, "Defending critique and criticizing its defenders", link
Weekendavisen v. Ole Thyssen: "Den gode læge", pdf
Politiken v. Lasse Horne Kjældgaard: "Mere kritik, tak!", link
Kritisk Debat v. Astrid Nonbo Andersen & Tobias Abell: "Muligheden for en kritik?", link

Køb bogen her

———

Stampe Lund, H., Petersen, A., Schramm, M., Willig, R. (2006). Fordringen på Anerkendelse. Forlaget Klim

Der findes næppe en samfundssfære, der ikke er berørt af fordringen på anerkendelse: I dagligdagen, i det private og i det politiske liv er den sociale og individuelle anerkendelse central. Fordringen på anerkendelse motiveres eksempelvis af religiøse, etiske eller kulturelle følelser, eller som et politisk krav om uindskrænket anerkendelse af ytringsfriheden som et fundamentalt demokratisk princip. Anerkendelsesbegrebet er for alvor kommet på dagsordenen, eftersom begrebet i særlig grad indfanger de udfordringer, som vores samfund står overfor.

Køb bogen her

———

Willig, R. (2006). Forord. I Honneth, Axel: Kamp om Anerkendelse. København: Hans Reitzel

Den tyske sociolog Axel Honneths Kamp om anerkendelse udkom første gang på tysk i 1992 og har i dag status som et uomgængeligt socialfilosofisk hovedværk.

Med afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegels ungdomsskrifter suppleret af nyere socialpsykologiske teorier skitserer Honneth vilkårene for en ny kritisk samfundsteori. Det teoretiske omdrejningspunkt er begrebet anerkendelse.

Honneth analyserer de formelle betingelser for selvrealisering, dvs. det gode liv, og viser hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse - i privatlivet, som retssubjekt og i det sociale liv i bred forstand. Honneth undersøger menneskers indbyrdes anerkendelsesrelationer og fremhæver de sociale relationers betydning for udviklingen af vores identitet.

Samtidig viser Honneth, hvordan manglende anerkendelse slår igennem i form af en række patologiske bevidsthedsforstyrrelser, der udstiller det moderne samfunds skrøbelighed og peger på den stadige samfundsmæssige ubalance mellem individuel frihed og social anerkendelse.

Axel Honneth (f. 1949) er Jürgen Habermas'' efterfølger på Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt. Han er den første siden Max Horkheimer, som både er professor i socialfilosofi på Institut für Philosophie og har direktørposten på det verdenskendte Institut für Sozialforschung. Han regnes i dag for den ledende tredjegenerationsteoretiker fra den såkaldte Frankfurterskole.

Køb bogen her

Oversat fra tysk efter Kampf um Anerkennung af Arne Jørgensen.

———

Østergaard, M., & Willig, R. (red.) (2005). Sociale Patologier. Hans Reitzel. Udsolgt fra forlaget


Depressioner, angstneuroser, anoreksi, bulimi, voldtægter og sjælesorg rammer den enkelte, men er samtidig sociale patologier, der viser tilbage til de billeder, samfundet har - og har haft - af sig selv. Artiklerne diagnosticerer forskellige udbredte patologier, men opstiller ingen konkrete terapiforslag. Det fælles udgangspunkt er, at hverken individet eller samfundet kan opnå det gode, det sunde eller det normale uden at omgås lidelse. Det patologiske definerer det normale - og omvendt.

Køb bogen her

———

Antologi af tekster med Axel Honneth
Willig, R. (red.) (2003). Behovet for Anerkendelse, Hans Reitzel

Den tyske filosof Axel Honneth efterfulgte i 1996 Jürgen Habermas som professor på Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Han regnes i dag som den førende repræsentant for tredje generation af den såkaldte Frankfurterskole, der siden grundlæggelsen i 1931 har udgjort et intellektuelt kraftcenter i tysk og europæisk filosofi. I Behovet for anerkendelse præsenteres han for første gang på dansk.

Udvalget rummer en række centrale tekster inden for kritisk teori, filosofi, sociologi og psykologi, der tilsammen giver et godt overblik over forfatterskabet udvikling og centrale temaer.

Teksterne kredser især om begrebet anerkendelse og menneskers indbyrdes anerkendelsesrelationer. Honneth analyserer menneskets muligheder for at realisere egne evner og færdigheder, dvs. den enkeltes mulighed for at opnå identitet. I denne proces spiller selvtillid, selvrespekt og selvværd en helt central rolle.

Mangel på anerkendelse kan føre til depression og sygdom, og Honneths bidrag til socialfilosofien er derfor af etisk karakter: Hvori består det gode liv for det moderne menneske? Honneth skriver på godt og ondt i en jargon og en stil, der er karakteristisk for Frankfurterskolen og den kritiske teori. Men for dem, der er fortrolige med eller vil lade sig udfordre af den kritiske tænkning, er der meget at hente.

Behovet for anerkendelse er redigeret og forsynet med forord af Rasmus Willig, cand.scient.soc., ph.d.-stipendiat, RUC. Teksterne er oversat fra tysk og engelsk af Mogens Chrom Jacobsen.

Køb bogen her